REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.ebiton24.com 2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ebiton24.com jest Maciej Pawela prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ PAWELA z siedzibą w Gorzowie, adres: ul. Nowowiejska 34, 32-660 Gorzów, NIP 628-217-22-40 (dalej „Sprzedawca”).

3. Adresem elektronicznym sklepu internetowego Sprzedawcy jest: www.ebiton24.com

4. Adres mailowy Sprzedawcy to: pomoc@ebiton24.com

5. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów sklepu wyłącznie w dni robocze.

6. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa, posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

7. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz.: 8:00 - 16:00;
b) Konsument – zgodnie z art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Klient – podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem może zostać zawarta Umowa Sprzedaży,
d) Produkt – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu;
e) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
f) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym: www.ebiton24.com;
g) Sprzedawca – Maciej Pawela prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ PAWELA z siedzibą Gorzowie, adres: ul. Nowowiejska 34, 32-660 Gorzów, NIP 628-217-22-40.
h) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży (towarów dostępnych w Sklepie) na odległość zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie;
i) Użytkownik – oznacza Klienta, który dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu.


§2. Rejestracja i logowanie.

1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Sklepie. W tym celu, Klient powinien wypełnić dostępny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Moje konto – Zarejestruj się” i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy.

2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

3. Z chwilą rejestracji, zostaje utworzone konto Klienta, który uzyskuje status Użytkownika.

4. Rejestracja Klienta w Sklepie jest nieobowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Sklep w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym w zakresie realizacji zamówień (np. kurierzy), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

5. Aby złożyć zamówienie bez rejestracji, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w zakładce „Zakupy bez rejestracji”, która pojawi się po umieszczeniu wybranych Produktów w „Koszyku”.

6. Warunkiem rejestracji oraz dokonania zakupów w Sklepie jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie prawdziwych danych osobowych wskazanych w odpowiednim formularzu rejestracyjnym.

7. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu w każdym czasie przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych.

8. Użytkownik, który posiada własne konto w Sklepie, po zalogowaniu może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, jak również przeglądać historię zamówień i płatności. 


§3. Składanie zamówień

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy złożyć zamówienie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie internetowej Sklepu.

2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony www.ebiton24.com 24godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient dokonuje zamówienia Produktów dostępnych w Sklepie poprzez ich dodanie do „Koszyka”.

4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich wymaganych pól, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierającego opis wybranych Produktów oraz ich cenę i koszty związane z dostawą.

5. Klient będzie miał możliwość wyboru jednej z form płatności dostępnej w Sklepie.

6. W przypadku kiedy Klient naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku braku podania koniecznych do realizacji zamówienia danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez niezwłoczne przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Po złożeniu zamówienia, Klient również otrzyma automatyczne wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej informujące o przyjęciu zamówienia do realizacji, o przekazaniu zamówienia do pakowania, a następnie o wysłaniu paczki z zamówieniem.

9. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożone przez Klienta zamówienia traktowane są jako oferta zakupy oferowanych w Sklepie Produktów.

10. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.


§4. Ceny Produktów

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych Polskich.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w na stronie internetowej w zakładce „Wysyłka i płatności”.

3. Wiążącą i ostateczną ceną Produktów jest cena wyświetlana w momencie podsumowania złożonego przez Klienta zamówienia.

4. Każdy zakup dokonany przez Klienta potwierdzony jest paragonem lub fakturą VAT zgodnie z żądaniem wskazanym przez Klienta. Klient wyraża zgodę na wysłanie faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail.


§5. Wysyłka i płatności

1. Za zamówienie dokonane w Sklepie, Klient może zapłacić w następujący sposób:
a) przelew bankowy;
b) przelew online "Przelewy24"
c) przelew online "PayPal"
d) Płatność za pobraniem (płatność w chwili dostarczenia zamówionych produktów).

2. Dostawa towarów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany przez Klienta.

4. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, przelewu online „Pzelewy24”, przelewu online ”PayPal” koszt dostawy jest wynosi 14,99 zł z VAT. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem koszt dostawy wynosi 17,99 zł z VAT.

5. Przy zamówieniu powyżej kwoty 299,00 zł koszt dostawy zostaje w całości pokryty przez Sprzedawcę.

6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


§6. Warunki i zasady odstąpienia od umowy

1. Kupujący będącym Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówionego Produktu.

2. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy poinformować o tym Sprzedawcę na adres email: pomoc@ebiton24.com.

3. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu) załączonego do zamówienia Klienta co przyspieszy obsługę zwrotu.

4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego przez Konsumenta prześle na wskazany adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwrot zakupionych produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionych produktów.

6. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien zostać odesłany wraz z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od Umowy Sprzedaży (formularzem zwrotu).

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi następujących produktów: - produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, - nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku Sprzedawca zwróci odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez produkt.


§7. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz ponosi odpowiedzialność wobec Klienta (będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej: pomoc@ebiton24.com lub
b) telefonu: +48 607 76 00 76.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, numer zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragon fiskalny lub faktura), opis przyczyny reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego zgodnie z treścią art. 560 Kodeksu Cywilnego.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. W przypadku kiedy zakupiony Produkt posiada wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad;
b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.

8. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Produktu pokrywa Sprzedawca. 


§8. Dane osobowe Klientów.

1. Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło) przekazanych dobrowolnie przez Klientów Sprzedawcy w związku z rejestracją lub złożeniem zamówienia w Sklepie jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu rejestracji, realizacji zamówień, oraz innych celów określonych w Regulaminie. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę lub partnerów handlowych Sprzedawcy w celach handlowych i marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Sprzedawca z najwyższą starannością podejmuje wszelkie działania celem ochrony przekazanych mu danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

5. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

6. Informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się również w zakładce Polityka Prywatności.


§9. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu www.ebiton24.com.

2. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych treścią postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, jednakże w przypadku umów zawieranych z  Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

7. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

8. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

9. Wszelkie prawa (w tym autorskie prawa majątkowe) do strony internetowej, Sklepu, dostępnych wzorów, dokumentów ( w tym formularzy ), zdjęć, logotypów należą wyłącznie do Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, jednakże zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji, które podlegać będą treści Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia.

11. Regulamin został opublikowany w dniu 14 marca 2017r.  

Producenci

4 BabyADAMADAB. Toysb.boxBaby DanBaby Shower GloveBabyBjörnBabyCupBabymoovBabyonoBaby's OnlyBambinoBamboomBeabaBebe-JouBIBI SwissBO JungleBoboliBoonBrother MaxBrumeeBubble&CoCanpol BabiesChiccoDear EcoDifraxDOIDY CUPDr Brown'sDRINK IN THE BOXEarth Friendly BabyEco VikingeKoalaEmoliumEZPZFabric FlavoursFill'n SqueezeFlowFranck & FischerGro CompanyHAPE HerobilityHuggeei love milkiiamoIndigo JammInoviJack n' JillJanodJJ KIDSJolleinKalooKatarekKid OKiindeKorbellLa millouLansinohLassigLe PampuchLEGOLioneloLittle DutchLovelaLoviLullaLoveLUMAMAMMAMAJOOMama's FeetMatchstick MonkeyMedelaMeiya & AlvinMemiMimijumiMimosMinikOiOiMotherhoodMouthie MittenNattouNatursuttenNeobulleNivea BabyNUKOilatumOogaaOopsPampersPenatenPhilips AventPink No MorePinokioPlan ToysPlay&GoPlayon CrayonPoofiPULPPURAQuaranta SettimaneQuutRaZ babyRefloScoot and RidesigikidSilikonove coloroveSkip HopSleepeeSnibbsSplash AboutSportslineSpuniStevenSudocremTeddyKompanietTeepeeTEGUTiamoTommee TippeeTootinyTreflTwistshakeVTECHWaterWipesWheely BugWishbearWishboneyoomiZAZUZebra MeZiajaZombie Dash

Serwis korzysta z plików cookies. Więcej o plikach cookies

Zamknij